תקנון האתר

תקנון האתר

  1. חברת ש.י. חופשות ימיות בינ"ל בע"מ חברה פרטית בישראל שמספרה 516576329 שכתובתה: מקיבוץ שדות ים 3780400, דוא"ל info@syboating.com (להלן: "החברה") מברכת אותך ("המשתמש/ת/ים") על שבחרת להשתמש באתר פרטי זה (להלן: "האתר").
  2. קרא היטב ובעיון את תקנון האתר שלהלן מאחר שהגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
   בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת את התקנון והינך מסכים לתנאים האמורים בו וכי אין ולא יהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.
  3. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תקנון זה וכן מדיניות הפרטיות המופיעה באתר.
  4. מובהר, כי התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
  5. המידע המופיע באתר לרבות בכל פורום בו נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות, אך לא רק, ייעוץ מקצועי, בנוסף אין לראות במידע חוות דעת או המלצה.
  6. בהתאם כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריותך הבלעדית ורק העושה שימוש באתר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם וכי עליך לנהוג בזהירות הנדרשת.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ונציגיה דוחים כל אחריות המוטלת עליהם במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
  8. החברה ונציגיה לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בכל חומר שיווקי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.
  9. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כאמור לעיל לרבות, לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או בכל חומר שיווק ו/או מקצועי ו/או מכל הפניה באתר ו/או כל קישור באתר ו/או כל פורום באתר ו/או כל תוכן אחר כל האמור באתר מהווה רק מידע כללי בלבד.
  10. במקומות באתר בהן ניתן להגיב ולרבות בכל פורום רלבנטי לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

  כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצ"ב, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה, כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם, נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט, כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות SMS או אימייל אשר תשלח באמצעות האתר, כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

  1. כמו כן, הינך מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של האתר ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.
  2. היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.
  3. מבלי לפגוע בחובתך כאמור לעיל הרי שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל משתמש ו/או מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.
  4. מובהר בזה, כי ככל ויופיעו באתר קישורים שיופיעו מכל סוג, הרי שהם ניתנים רק כשרות ובכל מקרה לא תהיה אחריות לחברה ו/או למי מטעמה על האתרים השלישיים ואין לחברה מנטרת את הנעשה בהם ואין לה כל שליטה בהם מכל סוג ועניין ולרבות, אין לחברה כל יכולת להתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג בהקשר זה ובוודאי כי לא תחול כל התחייבות לכל תוכן ו/או מידע ו/או חוקיות של האתרים אליהם מובילים הקישורים והבחירה באם להגיע לקישור או לא היא רק של המשתמש.
  5. הצגת מידע מסחרי ו/או מידע על בתי עסק ו/או מידע פרסומי נועד לספק אינפורמציה בלבד ולא תתפרש כהצעה ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותי בית העסק, אם וככל שיהיו. בעצם פרסום התכנים החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים.
   כל עצה או מידע הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצר כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאי שימוש אלו. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  6. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שלישי כאמור לעיל לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או כל גורם.
  7. הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת האתר מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.
  8. למען הסר ספק מובהר בזאת, אין באמור באתר כדי להוות כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין החברה לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.
  9. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות, תמונות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
  10. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, Spiders, Scrapers וכיו"ב).
  11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
  12. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני מכל סוג באתר זה, לרבות, אך לא רק, במידע, בתוכנה, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, בתמונות, באיורים, בשמות, בלוגו האתר, בדומיין שלו, ביישומים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לחברה בלבד.
  13. האתר ותכניו הינם רכושה בלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב, וכן בכל פעולה אחרת באתר שמורים בלעדית לחברה.
  14. למשתמש ידוע כי אין מערכת חסינה לגמרי לרבות בכל הנוגע לאבטחת מידע, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, שלא בשליטת החברה ובהתאם לא תישא החברה בשום אחריות בעניין ולרבות לא תישא בכל נזק שעלול להיגרם בשל האמור לך ו/או לכל צד ג' אחר.
  15. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם וכן בגין כל הוצאה נלווית, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.
  16. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת כלשהי ובהתאם יחול התקנון המחייב כתקנון האחרון המפורסם.
  17. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באתר. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות בפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות ו/או מיקום, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך.
  18. החברה עשויה, ללא הודעה מוקדמת, להשתמש ב"עוגיות" ( Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות וכן לצורכי אבטחת מידע.
  19. החברה עשויה להתיר, ללא הודעה מוקדמת, לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציביםCookies. ה- Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
  20. באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת או כל תיקון בו; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב או עדכון בכל עת למייל info@syboating.com .
  21. בכל מקרה של הפניית לדף נחיתה של החברה ו/או לדף הפייסבוק או אינסטגרם שלה וכיוצ"ב ואשר מאפשר הפנייה חוזרת לאתר זה, יחול תקנון זה גם על דפי הנחיתה ו/או הפייסבוק או האינסטגרם וכיוצ"ב בהתאם לעניין.
  22. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים הנוגע לאתר זה ו/או לתקנון זה הינו לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו.
  23. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

  עדכון אחרון: 08.06.2023