מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת ש.י. חופשות ימיות בינ"ל בע"מ חברה פרטית בישראל שמספרה 516576329 שכתובתה: מקיבוץ שדות ים 3780400, דוא"ל info@syboating.com  (להלן: "החברה" או "אנחנו" או "אנו") רואה חשיבות בשמירה על פרטיות המשתמשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע האישי של המשתמשים שלה ועל פרטיותם. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים בכתובת תנאי שימוש ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות זו. "אתה" או "משתמש/ים" פירושו כל אדם המשתמש באתר ו/או מי מטעמם. המונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות הנוגעות למידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זאת מפרטת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, והאופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על מידע האישי אודות משתמשים אשר נמסר לנו או אשר נאסף על ידינו במהלך השימוש באתר. כמו כן, מדיניות הפרטיות מפרטת את היכולת שלך לשלוט בשימוש הנעשה במידע האישי שנאסף.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

לא חלה עליך כל חובה למסור מידע אישי; מסירת מידע האישי על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך. אם לא תסכים למסור את המידע האישי הנדרש, כולו או חלקו, ייתכן שיישומי את האתר, חלקם או כולם, לא יהיו זמינים עבורך.

"מידע אישי" במדיניות פרטיות זאת הינו מידע הקשור לאדם כמפורט להלן ולרבות שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת אימייל.

 1. המידע שאנו אוספים

 

 • אנו אוספים מידע אישי מכלל המשתמשים באתר. המידע האישי שאנו אוספים כולל את המידע האישי שאתה מזין לאתר כאשר אתה נרשם לשירותים כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון. אנו נאסוף פרטים אודות שימושך באתר, כגון שירותים בהם התעניינת, תוכן בו צפית, והיסטוריית השימוש ו/או המיקום שלך בעת שימושך באתר. בנוסף, אנו נאסוף את כל המידע האישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא ונתעד את התקשרות שלנו אתך (אין הדבר אומר כי אנו מחויבים לעשות כן). בנוסף, אנו אוספים את כל מידע האישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא. ייתכן ונבקש ממך מידע אישי נוסף אם יהיה צורך בכך על מנת לספק לך את השירותים או שירותים נוספים שביקשת.

 

 • בנוסף למידע המפורט לעיל, במהלך שימושך באתר, מידע אישי מסוים עשוי להישמר באופן אוטומטי, כגון מידע על מכשיר הקצה, לרבות ID Device, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, היסטוריית הגלישה, ו/או הדפדפן בו אתה משתמש.

 

 1. כיצד אנו משתמשים במידע אישי

 

 • מאגר מידע

 

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של החברה. ככל שהחוק ידרוש זאת מאגר המידע של החברה יהיה מאגר מידע רשום בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("מאגר המידע", "חוק הגנת הפרטיות"), והחברה פועלת או תפעל בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשתמשים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים שימוש, בין היתר, לצורך שליחת דיוור, מידע ותכנים אל המשתמשים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסום של בתי העסק השונים ו/או מפרסמים שונים.

 

 • שירותים והתאמות

 

אנו, ספקי השירותים ו/או שותפינו העסקיים נשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות: (1) כדי לספק לך גישה לאתר; (2) כדי לנהל חשבונות משתמשים ולנקוט בפעולות שקשורות לחשבונות משתמשים; (3) כדי לספק לך תמיכה ולסייע בפתרון בעיות שאתה או המשתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן; (4) כדי לבחון כל תלונה או שאלה שעולה ולהגיב עליה בהתאם; (5) כדי לשלוח הודעות (לרבות דואר אלקטרוני) להודיע לך על שינויים או שיפורים באתר וכדי ליצור אתך קשר במקרה הצורך; (6) כדי לשלוח לך מידע ו/או פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שאנחנו ו/או בתי העסק ו/או ספקי שירותים אחרים מציעים ו/או להציע לך שירותי דיוור שוטפים, ככל שתבחר להירשם לשירות זה; (7) כדי לבצע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תוכן חדש; (8) כדי למנוע ניסיונות הונאה ולהגן על אבטחת האתר ו ולתת מענה לכל בעיה הנוגעת לאתר.

 

 • נתונים סטטיסטים

 

אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע, בכלל זה מידע אישי המתקבל ממגוון משתמשים ("נתונים סטטיסטיים"). זאת בכדי להתאים את האתר לצרכים שונים ועל מנת לשפר ולייעל את האתר ו/או השירותים ובכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתו להלן), ללא הגבלה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבע ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי.

 

 • ניתוח נתונים סטטיסטיים

 

אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות Google Analytics ("כלים אנליטיים"). המידע הנאסף על ידי הכלים האנליטיים נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה ולשיפור האפליקציה ו/או השירותים. המידע אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics.

 

 • צרכים פנימיים

 

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים, לדוגמא, כדי לסייע באבחון בעיות תפעוליות, כדי לשפר את האתר וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים.

 

 

 1. שימושים אחרים או העברת מידע אישי

 

 • מסירת מידע אישי לבתי עסק

 

בהמשך לשימושך באתר, רשאית החברה לשתף עם בתי עסק מידע אישי עליך, בין אם על ידי מסירת המידע האישי זה בפועל או על ידי מתן אפשרות גישה לבית העסק למידע האישי השמור במאגר המידע שלה.

 

 • שותפים עסקיים, ספקי שירות, צדדים שלישים וקבלני משנה

 

אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות, קבלני משנה, חברות קשורות, ושותפים עסקיים (להלן: "צדדים שלישיים מורשים") אשר עשויים להשתמש במידע כדי (1) לסייע לנו לספק את השירותים; (2) לסייע לנו בהבנת השימוש באתר; (3) לפרסם מידע, תכנים והכוונת שימוש מותאמים אישית.

 

צדדים שלישיים מורשים אליהם יועבר מידע אישי עשויים להיות מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

 

 • העברת בעלות

 

אנו עשויים להעביר או למכור את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את החברה, את נכסיה או חלק מאלו ו/או במהלך מו"מ לגבי רכישת החברה ו/או נכסיה ו/או חלק מאלה.

 

 • העברת מידע אישי במסגרת אכיפת חוק

 

אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את זהות, התנהגות או תוכן (דיגיטאלי) של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק או אם נידרש לעשות כן בהתאם לדין החל, תקנה או צו בית משפט או רשות אכיפה כלשהם. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש) או להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של צדדים שלישיים.

 

 • שיתוף נוסף של מידע אישי

 

אנו נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים אם נגלה כי אילו מפעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או אם נעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים נגדנו (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר.

 

 1. כיצד אנו מגנים על מידע אישי

 

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו. למרות האמור לעיל, העברת כל מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את בטיחות המלאה של מידע האישי המועבר אלינו, לרבות בטיחות מידע האישי שלך.

 

 1. קטינים

 

החברה אינה אוספת במכוון מידע אישי אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל שהנך מתחת לגיל 18 ו/או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אתה נדרש לקבל את הסכמתם הוריך או אפוטרופוס שלך לאיסוף המידע האישי שלך המתואר במדיניות הפרטיות. במידה ונחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לאתר ללא אישור כאמור, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

 

 

 1. זכות עיון ושינוי מידע אישי

 

הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע אישי שנאסף עליך על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. כדי לבקש לעיין במידע האישי שלך או לתקן או לעדכן אותו, נא צור עמנו קשר. אנו נשנה את המידע האישי הרלוונטי בהתאם לבקשתך ותוך זמן סביר לאחר קבלת הבקשה, אם וככל שהדבר אפשרי ובהתאם להוראות החוק.

 

 1. Cookies

 

אנחנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" ("cookies") – קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים לדפדפן במחשב בו אתה משתמש), על מנת לספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית ועל מנת לחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאפליקציה.

 

ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך "עוגיות" או שיימחקו.

 

בנוסף, החברה עשויה, ללא הודעה מוקדמת, להשתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולה השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות וכן לצורכי אבטחת מידע.

החברה עשויה להתיר, ללא הודעה מוקדמת, לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים  Cookies. ה- Cookies  מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

 1. שמירת המידע האישי

 

אנו נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; לפתור סכסוכים; לאכוף את ההסכמים שלנו; או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין החל. אנו עשויים למחוק את המידע האישי שלך מבלי להודיע לך על כך כל עוד אנו רואים שאין צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

 

 1. תקשורת והודעות

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשימושך באתר, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לחשבונך או לפעילותך במסגרת האתר, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאלו, תוכל לבטל את חשבונך.

 

 1. שינויים

 

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תפורסם על כך הודעה.

 

 1. הערות ושאלות

 

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת הדוא"ל

info@syboating.com    

 

קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל הוראות דלעיל.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

עדכון אחרון: 08.06.2023